Rozszerzona odpowiedzialność producenta, czyli obowiązki prawne wprowadzających do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach

Dotychczas w ramach odpowiedzialności (kosztów) gospodarowania odpadami kluczowe znaczenie odgrywała zasada „zanieczyszczający płaci”. Od pewnego czasu dochodzi do przesuwania odpowiedzialności na osoby wprowadzające do obrotu towary, które w rezultacie ich zużycia stają się odpadami. Powyższe przybiera postać systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta obejmującego każdy etap cyklu życia towaru, w tym etap pokonsumpcyjny.

Celem prelekcji jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego regulującymi rozszerzoną odpowiedzialność producenta. Zostaną także omówione ubiegłoroczne zmiany unijnych dyrektyw z zakresu gospodarki odpadami oraz kolejne ich nowelizacje zaplanowane na rok 2019. W programie prelekcji znajdą się w szczególności instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi oraz obowiązki rejestrowe, ewidencyjne i sprawozdawcze.