Regulamin

Regulamin sprzedaży biletów za pośrednictwem Internetu na konferencję Label Innovation

 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób/użytkowników dokonujących zakupu/rezerwacji  biletów za pośrednictwem strony internetowej  www.labelinnovations.pl
 2. Organizatorem/ sprzedawcą internetowej sprzedaży biletów jest ETYKIETY pl. ETIGRAF Spółka z o.o. z siedzibą w Nowym Glinniku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071431, Nowy Glinnik 17, 97 – 217 Lubochnia.
 3. Płatności za bilety dokonywane są przelewem bankowym na nr rachunku: 62 12403145 1111 0010 4378 3356, PKO S.A.
 4. Każdy użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

Zakup biletów online jest możliwy wyłącznie po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

 1. Korzystanie z witryny wymaga oprogramowania w postaci dowolnej przeglądarki internetowej obsługującej aplikację JavaScript, programu umożliwiającego podgląd i wydruk biletów zapisanych w formacie  PDF (np. Adobe Reader możliwy do pobrania za pomocą strony internetowej www.adobe.com).
 2. Realizacja sprzedaży/rezerwacji wymaga wypełnienia całej procedury zakupu/rezerwacji  biletów przez użytkownika:

– rejestracja – podanie prawdziwych danych osobowych: imię , nazwisko , adres zamieszkania , numer telefonu , adres e-mail , login i hasło

– wybór wykładu oraz  ilości biletów

– podsumowanie  wszystkich danych i akceptacja regulaminu

– potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną informacji o zakupie/rezerwacji biletu/biletów na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.

 1. Użytkownik ma prawo do zakupu nie więcej niż dziesięciu biletów w jednym zamówieniu .
 2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu/biletów nie później niż 7 dni przed danym wykładem.
 3. Użytkownik dokonuje zapłaty za zamówione bilety przez Internet korzystając z wybranej formy płatności on-line. Płatność powinna być dokonana nie później niż 15 minut od chwili złożenia zamówienia.
 4. Ceny biletów na poszczególne wykłady są zróżnicowane  i  zamieszczone  na stronie internetowej www.labelinnovations.pl. Ceny  wydrukowane na biletach są kwotami brutto i zawierają podatek VAT, podane są  w złotych polskich.
 5. W celu otrzymania faktury należy w procesie rejestracji zaznaczyć opcję „Faktura” oraz podać poprawne dane osobowe lub firmy, w tym NIP.  Faktura zostanie przesłana w postaci elektronicznej na adres e-mail użytkownika wskazany zgodnie z postanowieniami pkt. 6, o ile użytkownik nie zażąda doręczenia faktury przesyłką poleconą na jego adres.
 6. Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu rejestracji.
 7. Organizator/sprzedawca nie ponosi  odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu/rezerwacji biletów.
 8. Bilet jest ważny od momentu zakupu do momentu zakończenia wykładu,  którego dotyczy.
 9. Bilet jest drukiem poufnym i nie może być powielany . Organizator/sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim danych użytkownika zawartych w procesie rejestracji – numeru transakcji i/lub biletu .
 10. Użytkownik po dokonaniu zakupu zobowiązany jest wydrukować bilet przesłany mu pocztą elektroniczną. Niezbędne wyposażenie do wydruku to komputer z oprogramowaniem obsługującym pliki w formacie PDF  oraz drukarka komputerowa z czarnym tuszem. Bilet musi być wydrukowany na białym papierze.
 11. Bilety nie opłacone (zarezerwowane) należy opłacić przelewem na konto Etykiety pl. Etigraf Sp. z o.o. nr 62 12403145 1111 0010 4378 3356, PKO S.A. podając w tytule przelewu pełne dane do wystawienia faktury, adres e-mail oraz imię i nazwisko uczestnika.
 12. Sprzedaż jest ograniczona liczbą biletów na poszczególne wykłady.
 13. Organizator/sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży biletów w każdej chwili, bez podania przyczyn.
 14. Organizator/sprzedawca zastrzega sobie prawo odwołania wykładu bez podania przyczyny.
 15. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania strony internetowej oraz sprzedaży biletów za jej pośrednictwem należy składać  pocztą elektroniczną na adres: marketing@etykiety.pl. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie użytkownikom. Reklamacje mogą być składane  nie później niż 14 dni od zaistniałej sytuacji/wydarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez organizatora/sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich otrzymania i podjęta decyzja będzie wiążąca i ostateczna.
 16. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Organizator/sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie  na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.
 17. Treść regulaminu dostępna jest dla Użytkownika wyłącznie na stronie internetowej www.labelinnovations.pl/regulamin/
 18. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników jest Organizator/sprzedawca. Dane osobowe  będą  przetwarzane wyłącznie  w celach i zakresie związanym z korzystaniem ze strony internetowej, w tym realizacji biletu/biletów i nie będą przekazywane innym stronom bez  wiedzy i zgody użytkowników.